český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Okamžitá náhrada NMP a NEP NEUTRALENE INFINITY iBiotec - Tec Industries
Last update: 2024/03/19 16:58

 

Náhrada NMP

CAS 872-50-4

Synonymá

N.Méthyl.2.Pyrrolidone

M Pyrol

1-Metylazaccyklopentan-2-ón

 

 

ROZPÚŠŤADLO NA ČISTENIE A RIEDENIE
ŽIVICE PE, PU, EPOXIDY, BIS GMA
LEPIDLÁ, VRÁTANE POLYMERIZOVANÝCH,
KYANOAKRYLÁTY, METAKRYLÁTY
POLYESTERY A NITROCELULÓZY

 

NEZATRIEDENÝ, HORĽAVÝ

 

VYSOKÁ NÁCHYLNOSŤ NA DEKANTÁCIU
Obnoviteľný Znovu použiteľný

 

RECYKLOVATEĽNÝ DESTILÁCIOU

 

NÍZKY TLAK PARY
Zníženie spotreby

 

 

OPIS

INFINITY bol vyvinutý v rámci rušenia rozpúšťadiel CMR. Zároveň je súčasťou plánov zmenšenia piktogramov nebezpečenstva v sanitárnej oblasti, environmentálnej oblasti a protipožiarnej bezpečnosti. Má slabý zápach, nízku stratu odparovaním, vysokú silu rozpúšťania polymérov, kopolymérov, kompozitov organická matrica.

 

OBLASTI POUŽITIA

INFINITY je rozpúšťadlo, výkonné čistiace činidlo na laky, základné rozpustné farby.

Jedná sa o vynikajúce čistiace rozpustné činidlo na odstraňovanie kameňa a zvyškov zo spaľovacieho motora.

INFINITY okamžite rozpúšťa polyuretánové expandované čerstvé peny. Umžňuje zároveň odstrániť polymerizované peny PU, pružné alebo tvrdé, jednoduchým kontaktom, zotretím alebo s vodou pod vysokým tlakom.

INFINITY je vynikajúcim čistiacim alebo rozpúšťacím činidlom na kyanoakrylátové lepidlá, metakryláty, polyestery z dvoch komponentov a púolymerizované nitrocelulózy.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

 Vizuálny

Kvapalný

Farba

 Vizuálna

Bezfarebný

Zápach

 Posúdenie čuchom

Bez zápachu

Merná hmotnosť pri 25 °C

 NF EN ISO 12185

1110

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

 1,4300

Bod tuhnutia

 ISO 3016

-40

°C

Destilačný rozsah

ISO 3405

190-230

°C

Destilácia vo vákuu

Stanovený bod

190

°C

Rozpustnosť vo vode

 –

Čiastočný

%

Kinematická viskozita pri 40°C

 NF EN 3104

1,5

mm²/s

Index kyslosti

 EN 14104

0

mg(KOH)/g

Jódový index

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,01

%

Zvyšok po vyparení

 NF T 30-084

0

 

%

Tlak pary pri 20 °C

 NF EN 13016-1

0,4

hPa

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

 ASTM D 1133

nm

Rýchlosť vyparovania

 

>6

H

Povrchové napätie pri 20 °C

 ISO 6295

35,5

Dyn/cm

Prierazné napätie

 IEC 156

nm 

Volty

Korózia medeného plechu 100 h pri 40 °C

 ISO 2160

1a 

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

 ISO 2719

95

°C

Bod samovznietenia

 ASTM E 659

> 250

°C

Spodná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

0,9

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

8,7

% (objemové)

Obsah výbušných látok, látok podporujúcich horenie, horľavých, veľmi alebo extrémne horľavých látok

 Nariadenie CLP

0

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Anizidínové číslo

 NF ISO 6885

 nm

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

nm

meq(O2)/kg

TOTOX (anizídové číslo+2x peroxidové číslo)

 –

nm

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

 Nariadenie CLP

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

 GC-MS

%

Emisie nebezpečných zlúčenín, CMR, dráždivých, korozívnych pri 160 °C.

 GC-MS

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Biologická rozložiteľnosť

 OCDE 301 A

OCDE 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

 –

< 50

%

Obsah síry

 GC MS

%

Obsah benzénu

 ASTM D6229

%

Celkový obsah halogénov

 GC MS

0

%

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

 –

 

Obsah aromatických rozpúšťadiel

 –

 

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

 Nariadenie CLP

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

 –

0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

 –

%

 

BALENIA

Kontajner GRV 1000 kg Nádoba 200 kg  Kanister 20 kg
IBIOTEC NEUTRALENE INFINITY disolvente de sustitución inmediata de la NMP y de la CIP clasificados CMR reprotóxicos. Disolvente sin olor, no inflamable, para la disolución de resinas poliméricas, resinas de recubrimiento, colas estructurales, incluidos los cianoacrilatos.
 
   

NÁVOD NA POUŽITIE

Používa sa číry, zotretím s pomocou handry alebo ponorením do kúpeľa za studena.

Rýchlosť čistenia substrátov sa môže v teplých kúpeľoch zvýšiť, až do teploty 70°C.

 

SPOSOBY POUŽÍVANIA

 

 

Odmastenie handry Ultrazvuková nádrž

 

 

 

 

 

 

 

Fontány s rozpúšťadlom Ultrazvuková nádrž

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE