český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Okamžitá náhrada za NMP a za NEP NEUTRALENE INFINITY iBiotec - Tec Industries
Last update: 2023/06/02 09:24

 

 NáhradaNMP

CAS 872-50-4

Synonyma

N.Methyl.2.Pyrrolidon

M Pyrol

1-Methylazaccyclopentan-2-One

 

 

ČISTÍCÍ ROZPOŠZĚDLA A ROZPOUŠTĚDLA
PE, PU, ​​EPOXY, BIS GMA
LEPIDLA, VČETNĚ POLYMEROVANÝCH PRYSKYŘIC,
KYANOAKRYLÁTŮ, METHAKRYLÁT,
POLYESTERŮ a NITROCELULÓZ

 

NENÍ HODNOCENO JAKO HOŘLAVÉ

 

VYSOKÁ MÍRA SEDIMENTACE
Obnovitelné Opakovaně použitelné

 

RECYKLOVATELNÉ DESTILACÍ

 

NÍZKÝ TLAK PAR
Snížená spotřeba

 

 

 

POPIS

INFINITY bylo vyvinuto v rámci odstranění CMR rozpouštědel. Je také součástí plánů na omezení výstražných piktogramů v oblasti ochrany zdraví, životního prostředí a požární bezpečnosti. Slabý zápach, nízké ztráty při odpařování, vysoká rozpustnost polymerů, kopolymerů a kompozitů organickou matrici. 

 

OBLASTI POUŽITÍ

INFINITY je rozpouštědlo, ředidlo, silný odstraňovač laků, barev na bázi rozpouštědel.

Je výborným rozpouštěcím a odvápňovacím čisticím prostředkem na zbytky spalovacího motoru.

INFINITY okamžitě ředí čerstvé expandované polyuretanové pěny. Odstraňuje také polymerizované PU pěny, flexibilní nebo tuhé, a to pouhým kontaktem a otření, či vodou pod vysokým tlakem.

INFINITY je vynikající prostředek pro čištění nebo rozpouštění kyanoakrylátů, metakrylátů, dvousložkových polyesterů a polymerizovaných nitrucelulóz.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Kapalina

-

Barva

 Vizuální

Bezbarvý

-

Zápach

 Čichový vjem

Bez zápachu

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

1110

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

 1,4300

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

-40

°C

Destilační rozsah

ISO 3405

190-205

°C

Vakuová destilace

Bod snímání žádané hodnoty

-

190

°C

Rozpustnost ve vodě

 -

Částečná

%

Kinematická viskozita při 40°C

 NF EN 3104

1,5

mm²/s

Číslo kyselosti

 EN 14104

0

mg(KOH)/g

Jodové číslo

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,01

%

Zbytek po odpaření

 NF T 30-084

0

 

%

Tenze páry při 20 °C

 NF EN 13016-1

0,4

hPa

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

nm

-

Rychlost odpařování

 

< 6

H

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

35,5

Dyn/cm

Přeskokové napětí

 IEC 156

nm 

V

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

 ISO 2160

1a 

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

 ISO 2719

95

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

> 250

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

0,9

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

8,7

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

 Nařízení CLP

0

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

 NF ISO 6885

 nm

-

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

nm

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

 -

nm

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

 GC-MS

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Biologická rozložitelnost

 OCDE 301 A

OCDE 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

Obsah COV (těkavé organické sloučeniny)

 -

< 50

%

Obsah síry

 GC MS

%

Obsah benzenu

 ASTM D6229

%

Celkový obsah halogenů

 GC MS

0

%

Obsah chlorových rozpouštědel

 -

 

Obsah aromatických rozpouštědel

 -

 

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

 Nařízení CLP

%

Obsah sloučenin s PRP

 -

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

 -

%

 

VZHLED NÁDOBY

 

IBC kontejner 1000 kg Nádoba 200 kg  Kanystr 20 kg
IBIOTEC NEUTRALENE INFINITY rozpouštědlo okamžitě nahrazující NMP a NEP zařazené do reprotoxických CMR. Nehořlavé rozpouštědlo bez zápachu pro rozpouštění polymerních pryskyřic, nátěrových pryskyřic, konstrukční lepidla včetně kyanoakrylátů, náhražka NMP, náhražka NEP, náhražka CMR, náhradní rozpouštědlo CMR, alternativní rozpouštědla, dodavatel náhradních rozpouštědel, výrobce rozpouštědel, dodavatel rozpouštědel, výrobce alternativních rozpouštědel, dodavatel alternativních rozpouštědel. Náhražka cmr. Nahrazení cmr. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí 

NÁVOD NA POUŽITÍ

Používá se čistý, při otírání hadříkem nebo do koupelí ponořováním, za studena.

Rychlost čištění podkladu lze urychlit při mytí za tepla, a to až do 70 °C.

 

ZPŮSOBY POUŽITÍ

 

 

 

Odmaštění hadříkem Do ultrazvukových nádrží

 

 

 

 

 

 

 

Do mycích zařízení Do ponorných nádrží za tepla i za studena

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE